نام و نام خانوادگی: رشید رحیم زاده

سمت: مسئول دبیرخانه مرکز بهداشت

خلاصه اهم شرح وظایف دبیرخانه ستاد مرکز بهداشت بوکان:

-          ثبت و شماره کردن نامه های وارده

-          ثبت صادره و ارسال نامه ها به واحدهای تابعه

-          چاپ  و تکثیر

-          کپی برگه های واحدهای تابعه

-          بایگانی الکترونیکی اسناد وارده و افراد متقاضی اشتغال